Kvalitatívny monitoring vody z vodovodu

Voda

Kvalitatívny monitoring vody z vodovodu

preventívne monitoruje kvalitu pitnej vody vytekajúcej z kohútika podľa Vyhlášky MZSR č. 247/2017 Z. z., a tým zabezpečuje kvalitu vody ako „zdravotne bezpeč“ podľa Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

  • Ide o systém prevencie, resp. monitoringu kvality pitnej vody vytekajúcej z vodovodného kohútika v budovách.
  • Výsledkom je certifikát, ktorý je vydávaný v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR alebo iným zmluvným certifikovaným laboratóriom.
  • Je určený pre správcov budov, kancelárie, hotely a prevádzky, shopping centrá a verejné priestory, ktoré chcú mať istotu, že ich pitná voda spĺňa limity Vyhlášky MZSR č. 247/2017 Z. z.a že ju možno považovať za zdravotne bezpečnú podľa Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

ZDRAVÝ PRIESTOR  pripravuje prevádzky aj na novelizáciu Vyhlášky MZSR č. 247, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody v nadväznosti na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, podľa ktorej bude monitoring pitnej vody povinný aj pre prevádzky. Do platnosti by mala vstúpiť 1.1.2023. !!!

Kvalitatívny monitoring vody z vodovodu

Voda

Žiadosť
o kontakt